Odstąpienie od umowy kredytu

Odstąpienie od umowy kredytu

Czy konsument może odstąpić od umowy kredytu i w jakim terminie?

Odstąpienie od umowy kredytu jest jednym z kluczowych uprawnień, które przysługują konsumentom. Podstawą prawną takiego uprawnienia jest art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Nie oznacza to jednak, że odstąpić od umowy kredytu można w każdym czasie. Z prawa tego można bowiem co do zasady skorzystać tylko w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy kredytodawca nie dopełni wszystkich obowiązków w zakresie treści umowy kredytu wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim np. nie określi wysokości wszystkich kosztów pozaodsetkowych kredytu lub nie wskaże rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w prawidłowej wysokości. Wówczas konsument może odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 od dnia uzupełnienia przez kredytodawcę wszystkich uchybień tzn. doręczenia konsumentowi informacji o wszystkich wymaganych elementach umowy kredytu.

Dla zachowania 14 dniowego terminu wystarczające jest, że konsument wyśle listownie w ostatnim dopuszczalnym dniu oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu.

Jaki jest skutek odstąpienia od umowy kredytu?

Skutkiem odstąpienia od umowy kredytu jest to, że strony muszą zwrócić to co sobie wzajemnie świadczyły. W praktyce oznacza to, że konsument musi zwrócić kredytodawcy kwotę otrzymanego kredytu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu.

Odstąpienie od umowy kredytu wywołuje również skutek względem usług dodatkowych związanych z umową kredytu np. względem umowy ubezpieczenia.

Czy konsument ponosi jakieś koszty w związku z odstąpieniem od umowy kredytu?

Zasadniczo konsument nie może być obciążony jakimikolwiek kosztami w związku z odstąpieniem od umowy kredytu. Wraz z kwotą kredytu musi jednak zwrócić odsetki za okres od dnia otrzymania kwoty kredytu do dnia jego zwrotu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.