Czym jest upadłość konsumencka i jak może pomóc dłużnikowi?

Czym jest upadłość konsumencka i jak może pomóc dłużnikowi? Przepisy dotyczące postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanego potocznie upadłością konsumencką, funkcjonują w obecnym kształcie od stycznia 2015 roku. Składanie wniosków o upadłość konsumencką oraz ogłaszanie upadłości zostało wówczas uproszczone, wprowadzono bowiem możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Mimo to nadal postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, … Czytaj dalejCzym jest upadłość konsumencka i jak może pomóc dłużnikowi?

Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka to proces, na który decyduje się wiele osób fizycznych po latach nieskutecznego wychodzenia ze spirali długów. Antywindykacja daje szansę na uporanie się z wierzycielami, choć wszystkie procedury nie należą do najłatwiejszych. Warto jednak zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli należności powstały w wyniku nieoczekiwanych okoliczności, a nie winy samego człowieka. Jak cały … Czytaj dalejUpadłość konsumencka w praktyce

Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie jest coraz częściej wykorzystywanym produktem, który w zamyśle ma zabezpieczać interes banku czy też firmy pożyczkowej. Często również udzielenie kredytu na określonych warunkach wiąże się z obowiązkiem wykupienia przez konsumenta ubezpieczenia. Na ogół również koszt takiego ubezpieczenia jest finansowany ze środków kredytu.

Odstąpienie od umowy kredytu

Odstąpienie od umowy kredytu jest jednym z kluczowych uprawnień, które przysługują konsumentom. Podstawą prawną takiego uprawnienia jest art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Nie oznacza to jednak, że odstąpić od umowy kredytu można w każdym czasie.

Kredyt darmowy (sankcja kredytu darmowego)

Podmioty udzielające kredytów i pożyczek obciążone są szeregiem obowiązków, które wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dotyczą one w szczególności formy i elementów, jakie powinna zawierać umowa kredytu/pożyczki. Są to więc głównie obowiązki o charakterze informacyjnym.

Prawo Karne

Apelacja od wyroku karnego jest jednym z dostępnych środków zaskarżenia przewidzianych przez polskie prawo tj. ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1749). Apelacja jako środek zaskarżenia musi spełniać ściśle sprecyzowane przez przepisy wymogi formalne. Przede wszystkim apelacja musi być sporządzona na piśmie i … Czytaj dalejPrawo Karne

Apelacja od wyroku karnego – forma, elementy i treść

Apelacja od wyroku karnego jest jednym z dostępnych środków zaskarżenia przewidzianych przez polskie prawo tj. ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1749).

Apelacja jako środek zaskarżenia musi spełniać ściśle sprecyzowane przez przepisy wymogi formalne. Przede wszystkim apelacja musi być sporządzona na piśmie i wnosi się ją do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, o czym przesądza art. 428 § 1 k.p.k. Nie ma więc możliwości złożenia apelacji w innej formie aniżeli pisemna, w szczególności ustnie do protokołu czy też przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Czytaj dalejApelacja od wyroku karnego – forma, elementy i treść

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.