Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Postępowanie upominawcze to jeden z trybów dochodzenia wielu roszczeń, w tym również pieniężnych. Biorąc pod uwagę różne przesłanki, postępowanie upominawcze jest często bardziej skuteczne od zwykłego. Warto jednak podkreślić, że zarówno w zwykłym, jak i upominawczym postępowaniu obowiązuje dwutygodniowy sprzeciw od nakazu zapłaty.

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty w wydawanych jest w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy oraz gospodarczych. Aby zapewnić ochronę roszczeń majątkowych, każdemu, kto otrzymał wspomniany wyżej dokument, przysługuje sprzeciw wobec nakazu zapłaty.
Dlaczego pozwany może odwołać się od nakazu? Okazuje się, że często nawet nie wie, że przeciw niemu było toczone postępowanie i dowiaduje się o tym w momencie otrzymania sądowego nakazu z pozwem oraz pouczeniem o możliwości złożenia sprzeciwu.
Warto pamiętać, że sprzeciw od nakazu zapłaty przysługuje jedynie pozwanemu. Jeśli powód nie zgadza się z wyrokiem sądu, jemu przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

termin nakazu zapłatyTerminy – kiedy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymawszy nakaz zapłaty, pozwany może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a dokładnie art. 502. § 1 dokument ten należy złożyć we wskazanym sądzie nie później niż przed upływem dwóch tygodni od otrzymania nakazu. Sprzeciw można złożyć osobiście lub przesłać do sądu listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.
Warto podkreślić, że jeśli sprzeciw wobec nakazu zapłaty został wniesiony po terminie, podlega odrzuceniu, a pozwany zobowiązany jest do uregulowania kwoty zasądzonej przez sąd w toku postępowania, chyba że zaistniały szczególne warunki, jakie przewiduje kodeks cywilny, które pozwolą pozwanemu przywrócić termin złożenia sprzeciwu.

Treść sprzeciwu wobec zapłaty – jak powinien wyglądać taki dokument?

Sprzeciw od nakazu zapłaty obejmuje nie tylko dane pozwanego oraz adres sądu, w którym ma być złożone pismo, czy sygnaturę sprawy. Przede wszystkim adresat nakazu powinien umieścić w treści zarzuty, które będą go zwalniać od nakazu. Należy również bezwzględnie zamieścić informację, czy nakazowi pozwany sprzeciwia się w całości, czy tylko w określonej jego części. Nie ulega wątpliwości, że sprzeciw powinno poprzeć się dowodami, które będą potwierdzały jego słuszność i stanowisko pozwanego.
Nie da się ukryć, że sprawa nakazu zapłaty, jak i wniesienia sprzeciwu, dla osób, które nie miały z tą materią do czynienia może okazać się trudna.
Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Dzięki pracy naszych adwokatów, wiele nakazów do zapłaty zostało oddalonych. Zachęcamy zatem do kontaktu, pomożemy w każdej, nawet najbardziej beznadziejnej sprawie.

Instytucje, do których można kierować sprzeciw wobec nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty składa się do sądu, w którym zostało wszczęte postępowanie. Jeśli nakaz zapłaty przyszedł po wytoczeniu powództwa elektronicznego w Sądzie Cywilnym w Lublinie, pozwany wskazuje sąd, który byłby właściwy dla niego, jeśli proces odbywałby się w tradycyjny sposób.
Chcemy podkreślić, że sprzeciw wobec nakazu zapłaty wnosi się w formie, w której został skonstruowany pozew. Oznacza to, że musi mieć formę pisma procesowego, które spełnia wymogi formalne lub powinno być sporządzone na formularzu urzędowym.
Jeśli pismo zostanie źle skonstruowane, nie wywoła skutków prawnych, co oznacza, że skarga nie zostanie rozpatrzona lub zostanie odrzucona. Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy pracują w naszej kancelarii. Pomogą Państwu przygotować odpowiednią treść sprzeciwu, dzięki czemu nie stracicie szansy na odwołanie się od decyzji sądu.

Jakie zarzuty powołać w dokumencie?

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zawierać zarzuty, które są istotne w postępowaniu odwoławczym od wcześniejszych decyzji sądu. Odpowiednio sformułowane mogą doprowadzić do wycofania pozwu lub oddaleniu przez sąd nakazu zapłaty.
Zanim w sprzeciwie podane zostaną określone zarzuty, warto sprawdzić ich zasadność. Bardzo często podnoszonym zarzutem jest przedawnienie. Można go użyć w momencie, kiedy nakaz dotyczy majątku. W przypadku roszczeń niemajątkowych nie ma ono zastosowania.

Skonstruuj sprzeciw z naszymi prawnikami

Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii. Współpracujący z nią od wielu lat prawnicy odnoszą sukcesy na wielu polach, w tym także w sprawach dotyczących nakazów zapłaty i sprzeciwów. Ich wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu bezproblemowo przejść przez całość procesu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.