Upadłość konsumencka w Polsce

Upadłość konsumencka w Polsce

Jeszcze do niedawna nie było możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Odkąd w Polsce wprowadzono przepisy umożliwiające takie posunięcie, coraz więcej rodaków decyduje się na ten krok. Obecnie rzadko zdarza się, żeby ktoś nie posiadał kredytu, czy innych zobowiązań, zaciągniętych w celu poprawy bytu. Nikt nie twierdzi, że to zły krok, jednak warto pamiętać o roztropności w zaciąganiu zobowiązań, ponieważ jej brak może prowadzić do niemałych kłopotów, z których jedynym wyjściem będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pod warunkiem, że problemy nie wynikają z nieroztropności dłużnika.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Upadłość konsumencka została przewidziana dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców nawet tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, przewidziano tradycyjną procedurę upadłościową. W praktyce upadłość konsumencka oznacza rozwiązanie dla osób, które nie radzą sobie np. ze spłatą zaciągniętego kredytu lub odziedziczyli spadek, który był obciążony długami, których ci nie są w stanie spłacić.

Składamy wniosek o upadłość konsumencką – procedury

Chcąc ogłosić upadłość konsumencką, warto zgłosić się do odpowiedniej kancelarii lub prawnika, który doskonale zna przepisy oraz akty prawne pozwalające na poczynienie tego kroku. Nie da się ukryć, że pierwszym i najważniejszym jest odpowiednio wypełniony wniosek, jak i zebranie dokumentów, które będą stanowiły jego załączniki i podstawę do jego rozpatrzenia.

We wniosku dłużnik musi zawrzeć:

  • swoje dane teleadresowe oraz PESEL (jeśli nie posiada tego numeru musi przedstawić we wniosku dane, które będą umożliwiały jego identyfikację);
  • dokładny adres miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
  • informację o okolicznościach, w których dłużnik stał się niewypłacalny z dokumentami potwierdzającymi jego wersję;
  • aktualny stan majątku oraz jego szacunkową wycenę;
  • spis wierzycieli z informacją o wysokości poszczególnych długów oraz terminów ich spłat;
  • listę zabezpieczeń, które zostały stworzone na majątku dłużnika;
  • oświadczenie, że dłużnik kilka lat wcześniej nie ogłosił już upadłości, jak i, że nie sprzedał majątku, co mogłoby być krzywdzące dla wierzycieli.

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Wspomniany wyżej wniosek składa się na specjalnym urzędowym formularzu. Dokument dostarcza się do wydziału gospodarczego sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Przy składaniu wniosku, dłużnik musi wnieść opłatę skarbową w wysokości 30 zł.
Po dopełnieniu powyższych formalności sąd rozpatruje wniosek. Może go oddalić, jeśli udowodni, że dłużnik przyczynił się umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przyczynił się do powstania niewypłacalności.
Jeśli sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie, dłużnikowi zostanie przydzielony syndyk, który zajmie jego majątek, sprzeda go i ustanowi plan spłaty zobowiązań.

Upadłość konsumencka w Polsce coraz powszechniejszym zjawiskiem

Choć Polsce daleko do innych krajów europejskich, w których upadłość konsumencka jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem, również w naszym kraju ten rodzaj pozbycia się długów staje się coraz powszechniejszy. Jedyne, co blokuje dłużników przed złożeniem odpowiednich dokumentów to restrykcyjne prawo, jakie obowiązuje w kraju.  Jeśli jednak popadniecie Państwo w problemy finansowe, z których nie jesteście w stanie samodzielnie się wydostać, warto rozważyć złożenie wniosku o upadłość konsumencką od osób fizycznych. Dzięki temu majątek, który posiadacie, zostanie upłynniony w mniej dolegliwy sposób, niż gdyby upadłość nie została ogłoszona. Warto podkreślić, że część długów może zostać umorzona.

Upadłość konsumencka w kraju a pobyt w innym kraju – czy to możliwe?

Upadłość konsumencka w Polsce może zostać ogłoszona dla osób, które tymczasowo lub na stałe przebywają poza granicami kraju. Muszą jednak dowieść, że ich pobyt poza granicami państwa ma charakter czasowy lub, że w kraju znajduje się ich majątek, którym po ogłoszeniu upadłości będzie mógł zarządzać syndyk.
W powyższej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, ponieważ w zależności od sytuacji, należy położyć nacisk na inne zagadnienia. Poza tym prawnicy polscy doskonale znają procedury i mogą pomóc osobom, które nie są w stanie stawić się na wyznaczonych rozprawach.
Jeśli zatem mieszkacie Państwo czasowo poza granicami Polski, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi współpracownicy z przyjemnością ocenią Państwa sytuację, przygotują wniosek i będą reprezentować interesy przed sądem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.