Wszystko o upadłości działalności gospodarczej

Wszystko o upadłości działalności gospodarczej

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami. Przedsiębiorstwa, nawet w okresie dobrej passy, muszą mieć na uwadze, że może im przydarzyć się okresowa niewypłacalność, która w konsekwencji może oznaczać upadłość firmy. Dobrze zatem, jeśli właściciel wie, jak postępować w takiej sytuacji i kiedy ogłosić upadłość firmy.
Jeżeli prowadzicie Państwo przedsiębiorstwo, zachęcamy nie tylko do zapoznania się z poniższym tekstem, ale również do współpracy z naszą kancelarią. Dołożymy wszelkich starań, abyście, jeśli pojawią się kłopoty, odczuli ich skutki w jak najmniejszym stopniu.

Upadłość działalności gospodarczej – jaki paragraf wykorzystać?

O upadłości i bankructwie firm mówi Ustawa Prawo Upadłościowe i Naprawcze, która obowiązuje od 2003 roku. Z dokumentu można dowiedzieć się, jak wygląda proces postępowania upadłościowego, co jest podstawą do ogłoszenia upadłości, jak i jakie konsekwencje wynikają z ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej.
Warto zatem zapoznać się dokładnie z tym aktem prawnym. Jeśli obawiają się Państwo, że mogą przeoczyć istotne zapisy, zapraszamy do naszej kancelarii. Pracujący w niej prawnicy w jasny sposób zinterpretują przepisy.

Ogłoszenie upadłości – komu przysługuje?

Zapisy ustawy jasno określają, kto może ogłosić upadłość działalności gospodarczej. Wbrew pozorom mogą dokonać tego zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, czyli duzi przedsiębiorcy. Powyższy fakt określa art. 5 ust.1 Przepisów ustawy. Wspomniane przepisy można także zastosować dla:

 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy za stan finansowy firmy odpowiadają całym swoim majątkiem;
 • wspólników tworzących spółkę partnerską.

Najlepszy moment na ogłoszenie upadłości

Firmy, które borykają się z problemami finansowymi, często zastanawiają się nad tym, czy w danym momencie ogłoszenie upadłości jest w ich przypadku możliwe. Jeśli Państwo również borykają się z odpowiedzią na to pytanie, zapraszamy na spotkanie.
Najczęściej spotykaną przesłanką, która przekonuje właściciela firmy do ogłoszenia upadłości, jest jej niewypłacalność. Warto jednak zauważyć, że nie zawsze ta sytuacja będzie przesłanką do powyższego kroku. Wszystko zależy od tego, jaką działalność prowadzi firma, jak i z czego wspomniana niewypłacalność wynika. Jeśli jest to tzw. niewypłacalność bieżąca, która wynika z dokonania zapłaty przez kontrahenta, może ona nie być uznana jako przesłanka do ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność firmy nie przekroczyła trzech miesięcy.

Upadłość działalności gospodarczej – warianty

Ogłoszenie upadłości nie musi wiązać się z koniecznością likwidacji przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów naprawy popełnionych błędów jest tzw. układ naprawczy. Jeżeli przedsiębiorca wykaże przed sądem, że dalsza działalność jego firmy pozwoli na zaspokojenie żądań wierzycieli w wyższym stopniu niż likwidacja firmy i sprzedaż jej mienia, ten może on przychylić się do takiego rozwiązania. Wspomniany układ naprawczy może zaproponować sam dłużnik, ale także wierzyciel. Wszystko zależy od tego, kto występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej.
Sąd, który przystaje na układ naprawczy firmy, wyznacza nadzorcę, który pilnuje dłużnika oraz sposobu jego zarządzania przedsiębiorstwem.
Kiedy dochodzi do upadłości likwidacyjnej, całym majątkiem firmy zarządza syndyk, który odpowiedzialny jest za sprzedaż mienia, jak i sporządzenie planu spłaty zobowiązań dłużnika. Ma on również za zadanie zabezpieczyć interesy dłużnika. Dla tego ostatniego przeznacza kwotę, która jest równowartością dwuletniego najmu mieszkania.

Wniosek o ogłoszenie upadłości – w jakiej formie, gdzie i kiedy go złożyć?

Żeby ogłosić upadłość działalności gospodarczej. składa się wniosek o ogłoszenie upadłości do wydziału gospodarczego sądu, który jest właściwy dla miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa. Wniosek o ogłoszenie upadłości, co może być ciekawe – składa sam dłużnik, jak i każdy z wierzycieli, wobec których przedsiębiorca posiada zobowiązania.
Warto podkreślić, że wniosek należy złożyć w określonym terminie. Jak mówi ustawa, dłużnik ma dwa tygodnie od pojawienia się podstaw do ogłoszenia upadłości. Termin ten jest nieprzekraczalny, jeśli zatem zastanawiają się Państwo nad tym krokiem i powstała przesłanka, która może wpłynąć na ogłoszenie upadłości, warto skorzystać z tego rozwiązania.

Informacje, które powinny znaleźć się w składanym wniosku

Składając wniosek, warto pamiętać o tym, że musi on nie tylko mieć urzędową formę, ale przede wszystkim zawierać informacje, które sąd będzie mógł wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania. Należą do nich:

 • dane teleadresowe dłużnika;
 • nazwę firmy oraz miejsce jej prowadzenia;
 • przy spółkach: reprezentantów lub osoby prawne, a także likwidatorów oraz imiona i nazwiska wspólników, którzy za zobowiązania odpowiadają bez żadnych ograniczeń;
 • miejsca, gdzie znajduje się cały majątek dłużnika;
 • okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku;
 • informację o podleganiu dłużnika prawu polskiemu lub innego państwa
 • informację, czy dłużnik prowadzi jednoosobową działalność, czy działa w spółce.

Aby wniosek został przyjęty i rozpatrzony, dłużnik musi złożyć wraz z wnioskiem oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Dokument ten musi być sporządzony na piśmie, pod rygorem nieważności.

Dodatkowe zalecenia do wniosku o upadłość

W składanym wniosku dłużnik powinien zawrzeć informację, czy wnosi do sądu o całkowitą likwidację przedsiębiorstwa, czy o układ naprawczy. Poza tym musi pamiętać o tym, żeby do wniosku dołączyć m.in. następujące dokumenty (które określa ustawa):

 • wykaz majątku dłużnika wraz z wyceną jego wartości;
 • spis wierzycieli, który musi zawierać adres oraz wysokość zadłużenia u poszczególnych osób. W dokumencie tym powinny być również terminy zapłaty, jak również informację, czy wierzyciele zajęli jakikolwiek majątek na rzecz długu. Jeśli tak, dłużnik musi podać jego wartość i datę zajęcia;
 • spis podmiotów, które są winne dłużnikowi zobowiązania. Dłużnik musi podać ich adresy, wysokość należności oraz termin płatności;
 • bilans, który nie może być starszy niż 30 dni.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Samo złożenie wniosku nie ponosi jeszcze za sobą żadnych konsekwencji. Wszczyna ono żmudny proces sądowy, który ma na celu ustalenie wszystkich szczegółów pomagających sądowi wydać stosowne decyzje. W tym czasie przedsiębiorca może nadal prowadzić działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że musi wywiązywać się również z obowiązków, jakimi jest płacenie podatków do państwa czy składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Warto podkreślić, że wspomniane wyżej obowiązki publicznoprawne, jak i prowadzenie samej działalności mogą być znacznie ograniczone ze względu na zabezpieczenie majątku, które ma być przedmiotem ewentualnych spłat dłużników.
Należy pamiętać, że pomimo złożenia wniosku o upadłość, sąd nie musi się do niego przychylić, co oznacza, że dłużnik nie może ogłosić upadłości działalności gospodarczej. Najczęściej dzieje się tak, jeśli majątek dłużnika jest zbyt mały, aby pokryć koszty postępowania sądowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.