Lexitor wygrywa w TSUE

 

W dniu 11 września 2019 r. – po trwającym ponad rok postępowaniu sądowym, którego stroną była Lexitor Sp. z o.o. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie interpretacji przepisu art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w zw. z art.16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. 2008, L133, s. 66; sprostowania: Dz.U. 2009, L 207, s. 14; Dz.U. 2010, L199, s. 40; Dz.U. 2011, L 234, s. 46).

Przypominamy, że spór dotyczył tego, czy prowizja kredytowa oraz inne koszty kredytu powinny podlegać rozliczeniu i częściowemu zwrotowi na rzecz kredytobiorcy w sytuacji, gdy ten dokonał wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Instytucje finansowe stały na stanowisku, że prowizja kredytowa jako opłata nie mająca związku z okresem kredytowania nie powinna podlegać zwrotowi. Z naszej strony natomiast podnosiliśmy, że obowiązek obniżenia kosztów kredytu w związku z jego wcześniejszą spłatą – powinien obejmować również prowizję, która zwłaszcza w polskich realiach jest pobierana przez instytucje finansowe w wysokich kwotach, stanowiących nawet wielokrotność odsetek.

Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie przyznał rację naszej Spółce poprzez przyjęcie poglądu, że:

„Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.”

Rozstrzygnięcie TSUE traktujemy jako duży sukces naszej Spółki, który potwierdza prawidłowość naszych dotychczasowych działań, a jednocześnie rozstrzygnięcie to powinno wywierać doniosłe skutki dla wszystkich konsumentów w Polsce, którzy dokonali spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem.

Link do wyroku TSUE: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=217625&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=13121779

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.