O kancelarii LEXITOR

Historia Spółki

Spółka Lexitor została założona w 2017 r. przez grupę specjalistów wywodzących się z branży finansowej, odszkodowawczej i prawnej. Bogate doświadczenie i uważna obserwacja rynku finansowego stały się podstawą do powołania do życia podmiotu oferującego kompleksową obsługę wierzytelności konsumenckich. Na przestrzeni kilku lat obsłużyliśmy już ponad tysiąc klientów, którzy dzięki nam odzyskali należne świadczenia pieniężne od instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Rynek wierzytelności konsumenckich

Swoją działalność koncentrujemy wyłącznie na obsłudze wierzytelności i roszczeń, które przysługują konsumentom w stosunku do instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.Przyjęta strategia pozwala skutecznie minimalizować ryzyko, ponieważ płatnikami obsługiwanych przez nas wierzytelności są podmioty zweryfikowane i wypłacalne.W zakresie swojej działalności wspieramy i edukujemy konsumentów o prawach, które im przysługują. Niska świadomość prawna i skomplikowany charakter spraw powodują bowiem, że konsumenci często rezygnują z dochodzenia przysługujących im roszczeń. Panuje również błędne przeświadczenie, że spór z podmiotem silniejszym, czyli korporacją posiadającą sztab prawników jest z góry skazany na niepowodzenie.

Zespół

Nasz zespół składa się przede wszystkim z doświadczonych finansistów, którzy doskonale znają rynek finansowy i oferowane na nim produkty. Dzięki temu wiemy, jakie praktyki stosują instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, a także jakie argumenty wykorzystać w ramach prowadzonego sporu. W skład naszego zespołu wchodzą również prawnicy, którzy posiadają bogate doświadczenie procesowe i odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Nasz zespół gwarantuje rzetelną analizę każdej sprawy, a także umożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń.

Dlaczego My?

Powierzając nam swoją sprawę otrzymujesz przede wszystkim gwarancję, że trafi ona w ręce profesjonalistów. Nie jesteśmy żadnym pośrednikiem, lecz firmą, która osobiście i kompleksowo obsłuży twoją wierzytelność. Przed zawarciem stosownej umowy – całkowicie bezpłatnie i niezobowiązująco przeanalizujemy twoją sprawę w oparciu o przekazaną nam dokumentację. W uzasadnionych przypadkach – pomożemy również skompletować brakującą dokumentację. We własnym zakresie ocenimy w szczególności zasadność i wysokość ewentualnych roszczeń. Gwarantujemy na każdym etapie fachową reprezentację – również w postępowaniu sądowym. Nasze wynagrodzenie składa się przede wszystkim z części powiązanej ze skutecznie wyegzekwowanym roszczeniem tzw. success fee. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie zaoferować również odkup wierzytelności.

Zapraszamy na nasz Blog

Kancelaria Lexitor sprawuje opiekę merytoryczną nad serwisem

Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych

Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych wynikają na ogół z tytułu umów kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego…

Wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeń na życie

Polisolokaty to produkty, które w ostatniej dekadzie cieszyły się dużą popularnością wśród konsumentów. Były one reklamowane jako…

Wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia OC

Odszkodowania, które wypłacają towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia OC – są często zaniżane.

Inwestuj z nami

Lexitor jest podmiotem inwestującym w wierzytelności, które przysługują wyłącznie w stosunku do pewnych i wypłacalnych płatników (banków, towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji finansowych).

Jednym z dowodów naszej wysokiej skuteczności jest wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217625&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13288459

Jeśli jesteś zainteresowany/a inwestycją, która przynosi wysokie stopy zwrotu, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo transakcji – skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres mailowy: inwestycje@lexitor.pl

Zapraszamy do współpracy

wszystkie osoby i podmioty, które chciałyby uzyskać dodatkowe korzyści. Swoją ofertę kierujemy w szczególności do:

doradców kredytowych

pośredników pożyczkowych

doradców finansowych

doradców odszkodowawczych

Oferujemy atrakcyjny model współpracy i wynagradzania. Więcej szczegółów

Formularz zgłoszeniowy

Przeciągnij i upuść pliki tutaj
lub

Kontakt

Kancelaria Lexitor

Lexitor Sp. z o.o. jest profesjonalnym podmiotem wyspecjalizowanym w obsłudze wierzytelności konsumenckich.

Szybki kontakt

Certyfikaty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.