O kancelarii LEXITOR

Historia Spółki

Spółka Lexitor została zawiązana w 2017 r. przez grupę specjalistów wywodzących się z branży finansowej, odszkodowawczej i prawniczej. Bogate doświadczenie osób zarządzających i uważna obserwacja rynku finansowego stały się podstawą do powołania do życia podmiotu oferującego kompleksową obsługę wierzytelności konsumenckich. Na przestrzeni kilku lat obsłużyliśmy już ponad tysiąc klientów, którzy dzięki nam odzyskali należne świadczenia pieniężne od swoich dłużników.

Rynek wierzytelności konsumenckich

Swoją działalność koncentrujemy na obsłudze wierzytelności i roszczeń, które przysługują konsumentom głównie w stosunku do podmiotów instytucjonalnych m.in. do instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Przyjęta strategia pozwala skutecznie minimalizować ryzyko, ponieważ płatnikami obsługiwanych przez nas wierzytelności są podmioty zweryfikowane i wypłacalne.

W zakresie swojej działalności wspieramy i edukujemy konsumentów o prawach, które im przysługują. Niska świadomość prawna i skomplikowany charakter spraw powodują bowiem, że konsumenci często rezygnują z dochodzenia przysługujących im roszczeń. Panuje również błędne przeświadczenie, że spór z podmiotem silniejszym, np. korporacją posiadającą zespół prawników jest z góry skazany na niepowodzenie.
Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę i poszukujemy coraz nowych kategorii wierzytelności konsumenckich gwarantujących wysoką i bezpieczną stopę zwrotu.

Zespół

Nasz zespół składa się przede wszystkim z doświadczonych finansistów, którzy doskonale znają rynek finansowy i oferowane na nim produkty. Dzięki temu wiemy, jakie praktyki stosują instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, a także jakie argumenty wykorzystać w ramach prowadzonego sporu. W skład naszego zespołu wchodzą również prawnicy, którzy posiadają bogate doświadczenie procesowe i odpowiednie przygotowanie merytoryczne zapewniające skuteczne dochodzenie roszczeń.

Wyodrębniony dział obsługi klienta gwarantuje natomiast elastyczne i profesjonalne podejście do każdego otrzymanego zgłoszenia oraz rzetelną analizę każdej sprawy.

Zespół

Wojciech Moraczewski – Prezes Zarządu. Prawnik, który doświadczenie zdobywał między innymi w spółkach świadczących usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na rzecz klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Grzegorz Lis – WicePrezes Zarządu. Praktyk, który pełnił funkcje zarządzające w spółkach z branży odszkodowawczej i prawniczej.

Grzegorz Grygiel – WicePrezes Zarządu. Ekonomista z szerokim doświadczeniem w branży bankowej i finansowej.

Dlaczego My?

Powierzając nam swoją sprawę otrzymujesz przede wszystkim gwarancję, że trafi ona w ręce profesjonalistów. Nie jesteśmy pośrednikiem, lecz firmą, która osobiście i kompleksowo obsłuży twoją wierzytelność. Przed zawarciem stosownej umowy – całkowicie bezpłatnie i niezobowiązująco przeanalizujemy twoją sprawę w oparciu o przekazaną nam dokumentację. We własnym zakresie ocenimy zasadność i wysokość ewentualnych roszczeń. W uzasadnionych przypadkach – pomożemy również skompletować brakującą dokumentację.

Preferujemy rozwiązanie polegające na odkupie roszczeń od konsumenta, dzięki czemu bez oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy otrzymuje on z góry umówioną kwotę. W taki sposób środki pieniężne mogą znaleźć się na koncie naszego klienta nawet w kilka dni od przekazanego zgłoszenia.

Zapraszamy na nasz Blog

Kancelaria Lexitor sprawuje opiekę merytoryczną nad serwisem

Usługi naszej kancelarii

ODKUP WIERZYTELNOŚCI OD KONSUMENTA

w stosunku do banku

Roszczenia konsumenta w stosunku do banku mogą wywodzić się przede wszystkim z tytułu umowy kredytu. Ich liczną część stanowią roszczenia wywodzące się z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, co zobowiązuje bank do proporcjonalnego rozliczenia kosztów kredytu. W praktyce pojawić mogę się również inne roszczenia wynikające z umowy kredytowej m.in. z tytułu pobrania nienależnych opłat kredytowych czy też z tytułu zastosowania niedozwolonych zapisów umownych. Roszczenia kredytobiorcy mogą mieć także swoje źródło w umowie o prowadzenie rachunku bankowego, gdy bezpodstawnie naliczono określone opłaty.

w stosunku do firmy pożyczkowej

Umowa pożyczki to szczególna konstrukcja, w której na pożyczkobiorcę narzuca się obowiązek zapłaty rozmaitych kosztów i nie mówimy tutaj tylko o odsetkach, ale przede wszystkim o pozostałych kosztach. Wiele z nich może mieć charakter niedozwolony, a czasami wręcz lichwiarski. Uważna analiza umowy pożyczkowej może prowadzić do wniosku, że konsument jest uprawniony do odzyskania niektórych opłat pożyczkowych, których wysokość może być znaczna.

w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego

Umowa ubezpieczenia może być powiązana z umową kredytową lub umową pożyczki, ale może być również samoistnym bytem prawnym np. ubezpieczenie OC samochodu. W pierwszym przypadku – podejmujemy się analizy umowy ubezpieczeniowej, która stanowi na ogół zabezpieczenie udzielonego kredytu/pożyczki. W takiej sytuacji warto dokładnie przeanalizować, czy rzeczywiście ubezpieczenie było uzasadnione i zabezpieczało kredyt/pożyczkę i interes konsumenta, a czy było raczej ukierunkowane na uzyskanie większej rentowności po stronie podmiotu udzielającego kredyt czy pożyczkę. Dogłębna analiza prawna może pozwolić na odzyskanie nawet wszystkich opłat ubezpieczeniowych (składki ubezpieczeniowej). W drugim przypadku sprawdzamy, czy ubezpieczyciel nie zaniżył wypłaconego odszkodowania albo czy pobrane przez niego opłaty nie powinny podlegać zwrotowi np. przy produktach ubezpieczeniowych zwanych polisolokatami.

w stosunku do dewelopera

W ostatnich latach rynek deweloperski dynamicznie się rozwija, a tym samym przybywa nowych mieszkań. Jakość niektórych lokali pozostawia jednak wiele do życzenia. W trakcie zamieszkiwania uwidaczniają się często wady, z tytułu których nabywcom mieszkań mogą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze wynikające z rękojmi lub gwarancji.

w stosunku do innych podmiotów

Katalog roszczeń, które mogą przysługiwać konsumentom nie jest zamknięty. Dlatego nie można w sposób wyczerpujący wypunktować wszystkich roszczeń i wierzytelności, którymi w obszarze naszej działalności możemy być zainteresowani. Dynamika życia gospodarczego powoduje, że rozmaite roszczenia mogą pojawić się również w przyszłości. Wśród przykładowych roszczeń, które mogą przysługiwać do pozostałych podmiotów – możemy wymienić:

– roszczenia z tytułu rękojmi za sprzedany towar np. uszkodzony samochód
– roszczenia o zwrot kaucji z tytułu umowy najmu
– roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

ODDŁUŻANIE

Oddłużanie to szereg działań prowadzonych w interesie osoby zadłużonej, których nadrzędnym celem jest redukcja zadłużenia, a nawet jego całkowite umorzenie. W ramach oddłużania wykorzystujemy wszystkie przewidziane prawem instrumenty, które wynikają w szczególności z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim i przepisów Prawa bankowego. Służyć może do tego instytucja tzw. kredytu darmowego opisana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim oraz restrukturyzacja kredytu. Oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, windykacyjnym, a także w postępowaniu sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym. Reprezentujemy naszych klientów przed wierzycielami i instytucjami publicznymi.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które umożliwia przynajmniej częściowe umorzenie zadłużenia, ale przede wszystkim pozwala na rozpoczęcie „nowego życia”. Jest to szczególnie ważne, gdy prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne w stosunku do konsumenta, które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie. W ramach przedmiotowej usługi oferujemy kompleksowe opracowanie całej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Usługi naszej kancelarii

Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych

Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych wynikają na ogół z tytułu umów kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego…

Wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeń na życie

Polisolokaty to produkty, które w ostatniej dekadzie cieszyły się dużą popularnością wśród konsumentów. Były one reklamowane jako…

Wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia OC

Odszkodowania, które wypłacają towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia OC – są często zaniżane.

Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych

Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych wynikają na ogół z tytułu umów kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego…

Wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeń na życie

Polisolokaty to produkty, które w ostatniej dekadzie cieszyły się dużą popularnością wśród konsumentów. Były one reklamowane jako…

Wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia OC

Odszkodowania, które wypłacają towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia OC – są często zaniżane.

Inwestuj z nami

Lexitor jest podmiotem inwestującym w wierzytelności, które przysługują wyłącznie w stosunku do pewnych i wypłacalnych płatników (banków, towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji finansowych).

Jednym z dowodów naszej wysokiej skuteczności jest wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217625&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13288459

Jeśli jesteś zainteresowany/a inwestycją, która przynosi wysokie stopy zwrotu, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo transakcji – skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres mailowy: inwestycje@lexitor.pl

Zapraszamy do współpracy

wszystkie osoby i podmioty, które chciałyby uzyskać dodatkowe korzyści. Swoją ofertę kierujemy w szczególności do:

doradców kredytowych

pośredników pożyczkowych

doradców finansowych

doradców odszkodowawczych

Oferujemy atrakcyjny model współpracy i wynagradzania. Więcej szczegółów

W celu uzyskania informacji na temat statusu spraw prosimy o przesłanie zapytania za pośrednictwem poniższego formularza. Do Państwa dyspozycji oddajemy również naszą infolinię czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonu:
536 141 772
534 517 192

Formularz zgłoszeniowy

Przeciągnij i upuść pliki tutaj
lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.