Kontakt

Informujemy, że sprawy analizujemy bezpłatnie.

Dane Kontaktowe

Lexitor Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 32
20-207 Lublin

+48 81 47 54 167
infolinia czynna od pn-pt
w godzinach 8-20

Social Media

Formularz zgłoszeniowy


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.


UWAGA! Plik może być w formacie: doc, pdf, docx, txt, rtf. Max. Rozmiar: 5 MB.

Więcej

Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.

Polityka prywatności strony www.lexitor.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.lexitor.pl jest Lexitor Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000700063,  REGON 368542210, NIP 5651528101.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej  www.lexitor.pl. Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.lexitor.pl jest sprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Lexitor Sp. z o.o. zbiera dane osobowe od użytkowników, Spółka pełni obowiązki administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

 • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Lexitor Sp. z o.o.;
 • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Lexitor Sp. z o.o.;
 • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Lexitor Sp. z o.o.;
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
 • procesu rekrutacji – jeśli Użytkownik złoży ofertę zatrudnienia w Lexitor Sp. z o.o.,

Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum a ich przetwarzanie uzależnione jest  od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości,  jeśli nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących tylko i wyłącznie jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

Lexitor Sp. z o.o. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w  celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak Imię i Nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV.

Informacje handlowe

Lexitor Sp. z o.o. nie przesyła / wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U.z 2013 roku, poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw e-mail. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Lexitor Sp. z o.o. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.lexitor.pl. Pliki Cookies wykorzystywane są  wyłącznie w celach statystycznych oraz celem: dopasowania układu strony internetowej i zawartości dla potrzeb odwiedzających.

Dane zbierane automatycznie („pliki Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą polityką, Lexitor Sp. z o.o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki, pobierane są automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies, musi w tym celu odpowiednio skonfigurować przeglądarkę. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

Pliki Cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników.

Google Analytics

Witryna internetowa www.lexitor.pl korzysta z Google Analytics. Usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google oraz przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Korzystając z niniejszej witryny internetowej www.lexitor.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.”

Bezpieczeństwo informacji

Lexitor Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane na stronie internetowej za pomocą formularzy są przesyłane na szyfrowany serwer, co umożliwia ochronę danych Użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.lexitor.pl znajdują się również odnośniki/linki do innych stron internetowych. Regulacje co do korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Zmiany w polityce prywatności

Zmiana obowiązującej polityki prywatności może nastąpić, w celu dostosowania jej do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.lexitor.pl.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – www.lexitor.pl

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez użytkowników (zwanych w dalszej części „Użytkownikami”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.lexitor.pl (zwanego w dalszej części „Serwisem”).
 2. Usługodawcą Serwisu jest Lexitor Sp.z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000700063,  REGON 368542210, NIP 5651528101 (zwana w dalszej części: „Usługodawcą”).
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (zwane w dalszej części: „Usługami”) polegające w szczególności na: a) finansowe, b) udzielaniu porad prawnych c) opracowywaniu treści pism i dokumentów
 5. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika bez podania przyczyny.
 7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,  a także w w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 10. Usługodawca sprawuje pieczę nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającą poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich prawidłowego funkcjonowania.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 13. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub oferowanych Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
 15. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: pomoc@lexitor.pl
 16. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i przyczyna reklamacji.
 17. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 18. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika powoduje przedłużenie okresu rozpatrywania reklamacji.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Aktualności

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl