Polityka prywatności

Informacje wstępne:

Strona internetowa www.lexitor.pl została Państwu udostępniona przez Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063.

Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Lexitor Sp. z o. o..

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: admin@lexitor.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na adres Administratora podany powyżej.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

W jakim celu będziemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy, w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w celu kontaktu z użytkownikami, a także w razie potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.
Dane osobowe przetwarzamy także dla celów statystycznych i marketingowych.

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać na następujących podstawach prawnych:
1. Niezbędność wykonania umowy.
2. Prawnie uzasadniony interes
3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Zgoda użytkownika

Czy można odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas zgodę na przetwarzanie danych można zawsze odwołać. Dotyczy to danych przetwarzanych w celach marketingowych oraz danych podanych dobrowolnie (danych, które nie są niezbędne do zawarcia umowy).
Zgodę można odwołać pisząc na adres e-mail: admin@lexitor.pl Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe osób odwiedzających platformę będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem poprawienia wydajności platformy, dostosowaniu platformy do preferencji użytkownika, czy poprawieniu funkcjonalności strony. Więcej informacji na temat narzędzi jakie są stosowane na platformie do przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany znajduje się w Polityce plików cookies znajdującej się na naszej stronie internetowej.

Jaki jest okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane przechowujemy przez okres wskazany w przepisach prawa lub innym, gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Dane przechowywane są przez okres konieczny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń lub przez okres wskazany w przepisach prawa np. dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
Dane osobowe pozyskane podczas korzystania ze strony www.lexitor.pl przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy o prowadzenie konta.
Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepis prawa wskazuje inny, dłuższy termin.
Dane osobowe pozyskane dla celów marketingowych, statystycznych i dane podane dobrowolnie przechowywane są do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom. Będą to podmioty działające na zlecenie Administratora (m.in.: poczta, bank, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty, z których usług korzystamy w celu poprawienia funkcjonalności platformy, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty sprzedające wierzytelności za pośrednictwem platformy), a także podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

Czy dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie dotyczy to danych zbieranych za pomocą narządzi Google Analytics i Google Adwords – więcej na temat danych zbieranych z wykorzystaniem tych narzędzi oraz o możliwości ich blokowania przeczytasz w naszej Polityce plików cookies.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem i realizacją umowy o prowadzenie konta. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy może skutkować odmową zawarcia umowy i jej wykonania.

Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych (czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w niektórych sytuacjach masz prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych z naszej platformy. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w sytuacji cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy zgoda stanowiła podstawę przetwarzania danych osobowych np. marketing elektroniczny). Nie możesz korzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Masz prawo sprzeciwu –prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej, dotyczy to również profilowania.
Masz prawo przenoszenia danych osobowych – to prawo przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. Poprzez realizację tego prawa możesz otrzymać od Administratora swoje dane przetwarzane na podstawie wyżej wskazanych podstaw w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz też żądać przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale tylko pod warunkiem, iż istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak też innego podmiotu, któremu chcesz dostarczyć dane.
Masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przysługuje w sytuacji podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063.

Jak możesz się skontaktować z Administratorem?

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: admin@lexitor.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: admin@lexitor.pl lub kierując pocztę elektroniczną na adres e-mail Administratora podany powyżej.

 

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

W jakim celu będziemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy sprzedaży wierzytelności, w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w celu kontaktu z Tobą, a także w razie potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.

 

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać na następujących podstawach prawnych:
1. Niezbędność wykonania umowy.
2. Prawnie uzasadniony interes.
3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Jaki jest okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane przechowujemy przez okres wskazany w przepisach prawa lub innym, gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Dane przechowywane są przez okres konieczny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń lub przez okres wskazany w przepisach prawa np. dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
Dane osobowe pozyskane podczas zawierania umowy sprzedaży wierzytelności przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy.
Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepis prawa wskazuje inny, dłuższy termin.

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom. Będą to podmioty działające na zlecenie Administratora (m.in.: poczta, bank, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi księgowe), a także podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

 

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie dotyczy.

 

Czy dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem i realizacją umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy może skutkować odmową zawarcia umowy i jej wykonania.

 

Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych (czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w niektórych sytuacjach masz prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w sytuacji cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie możesz korzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Masz prawo sprzeciwu – prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej.
Masz prawo przenoszenia danych osobowych – to prawo przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. Poprzez realizację tego prawa możesz otrzymać od Administratora swoje dane przetwarzane na podstawie wyżej wskazanych podstaw w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz też żądać przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale tylko pod warunkiem, iż istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak też innego podmiotu, któremu chcesz dostarczyć dane.

Masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przysługuje w sytuacji podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.