Kredyt darmowy (sankcja kredytu darmowego)

Kredyt darmowy (sankcja kredytu darmowego)

Obowiązki kredytodawcy

Podmioty udzielające kredytów i pożyczek obciążone są szeregiem obowiązków, które wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dotyczą one w szczególności formy i elementów, jakie powinna zawierać umowa kredytu/pożyczki. Są to więc głównie obowiązki o charakterze informacyjnym.

I tak umowa kredytu/pożyczki powinna być zawarta w formie pisemnej oraz powinna określać w szczególności:

  • całkowitą kwotę kredytu;
  • stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
  • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
  • informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
  • roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
  • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o kredycie konsumenckim, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
  • prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;
  • informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

Szczególnie ważne znaczenie dla sytuacji prawnej kredytobiorcy ma również art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, który bardzo precyzyjnie określa zasady ustalania pozaodsetkowych kosztów kredytu. W przypadku gdyby kredytodawca naruszył ten obowiązek lub przynajmniej jeden z obowiązków informacyjnych, to naraża się na sankcję kredytu darmowego.

Co oznacza sankcja kredytu darmowego?

Oznacza to, że kredytobiorca po stwierdzeniu określonych uchybień po stronie banku/firmy pożyczkowej może zwracać kredyt/pożyczkę bez odsetek i innych kosztów – i to zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest jednakże wcześniejsze złożenie przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia i przesłanie go do kredytodawcy. Ponadto uprawnienie to wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. A zatem nawet po spłacie kredytu/pożyczki – kredytobiorca ma szansę na odzyskanie części nienależnie pobranych odsetek i opłat. Taka konstrukcja została uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim.

Kancelaria LEXITOR ze szczególną starannością analizuje każdą umowę kredytu/pożyczki i w razie stwierdzenia podstaw podejmuje skuteczne działania zmierzające do przekształcenia kredytu w kredyt darmowy.

Sprawdź już dzisiaj swoją umowę kredytu – Kancelaria LEXITOR zapewnia bezpłatną analizę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.